Alias:Primobolan 3, Purity:99% 4, Character: White